بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

پذیرش و بستری

راهنمای پذیرش بستری و ترخیص بیمار

دسترسی سریع به راهنما های بخش بستری، ترخیص و تعرفه ها

پذیرش بستری
پذیرش بستری

راهنمای پذیرش بستری در بیمارستان

ترخیص بیمار
ترخیص بیمار

 فرآیند خروج بیمار از بیمارستان

تعرفه ها
تعرفه ها

تعرفه های درمانی بیمارستان

بیمارستان امید باتوجه به وجود تحهیزات و امكانات و رشته های تخصصی و فوق تخصصی پذیرای بیماران گرامی می باشد

تجهیزات مجهز و بروز بخش های بیمارستان

واحدهای پاراكلینیكی مجهز به بروزترین دستگاه های تشخیصی و درمانی و بخش های بستری مجهز به بروزترین امكانات تشخیصی درمانی و رفاهی مجزا می باشند

Image
Image

فناوری اطلاعات سلامت

مديريت اطلاعات سلامت استفاده از فناوری اطلاعات برای سلامت و مراقبت‌های بهداشتی

سید امین برجی
سید امین برجیكارشناس
فعالیت های واحد اطلاعات سلامت
فعالیت های واحد اطلاعات سلامتبايگانی بیمارستان
مديريت اطلاعات
مديريت اطلاعاتبايگانی بیمارستان