بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

اورژانس

1

  • photo-17.jpg
  • photo-18.jpg
  • photo-19.jpg
  • photo-21.jpg

رئيس بخش/واحد:دكترفرامرز همايوني

تخصص:جراح عمومي

سرپرستار يا مسئول بخش/ واحد:روح الله ياوري

معرفي بخش/واحد:

اورژانس بيمارستان اميد داراي درمانگا ه عمومي وتحت نظربراي بيماران بستري اورژانس ميباشد.اين اورژانس داراي ورودي مجزا براي بيماران تحت نظرودرمانگاه عمومي ميباشد.درورودي بخش داراي اتاق ترياژ براي رسيدگي به بيماران براساس نوع تسهيلات مورد نياز تعبيه شده است.اين بخش داراي  10تخت فعال تحت نظر 1تخت ايزوله و1تخت اتاق عمل سرپايي  2اتاق مجزا براي اعمال سرپايي  ازقبيل گرفتن نوارقلبي تزريقات پانسمان و... و ازمهمترين قسمت هاي اورژانس اتاق احيا به همراه تمام امكانات لازم آن ميباشد.(به طوركلي ساختار اورژانس شامل  اتاق ترياژ بخش تحت نظر ودرمانگاه عمومي ميباشد)بسته به شرايط وامكانات اورژانس ها ميتواندشامل بخش هاي مراقبتهاي ويژه واعمال سرپايي وعمومي باشد.

 

 

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:                                                                                   

 

1.اورژانس عمومي

(پذيرش بيماران قلبي عروقي-انجام اعمال سرپايي مانند بخيه- گچ گيري -فصدخون ...پذيرش بيماران  اورژانس داخلي وكانسر وتروما

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

 

بصورت 24ساعته فعال مباشد

 

 تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

1.مانيتورينگ قلبي2.ونتيلاتور وآمبوماتيك3.ترالي كد احيا  4.فيكساسيون بيماران ترومايي

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

1.پزشك عمومي مقيم اورژانس2.پزشكان متخصص مستقر در بيمارستان يا آنكال3.كارشناسان پرستاري باسابقه حداقل 4سال فعاليت دربخش اورژانس