بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

برونكوسكوپي

مسِول بخش    الهام خدايي

معرفي بخش/واحد:  برونكوسكوپي

l بخش برونکوسکوپی بیمارستان اميد  قادر به ارائه خدمات به بیماران با مشکلات تومور، تنگی راه هوایی ریه، فیستول (سوراخ نای به مری)، درمان غیر دارویی آسم و کموتراپی داخل تومور، استنت گذاری راه هوایی،  نمونه برداری پرده ریه ونمونه برداری با کرایو ( بدون نیاز به جراحی باز ریه) می باشد.

 

خدمات و فعاليت هاي تخصصي بخش/واحد:

 

با انجام برونكوسكوپي امكان معاينه مجاري تنفسي(حنجره-تراشه-برونش) توسط يك وسيله كوچك و باريك به نام برونكوسكوپ فراهم مي شود.

پزشك مي تواند هر گونه تنگي و يا اختلالي را در مجراي تنفسي توسط دوربين كه به انتهاي برونكوسكوپ نصب شده است مشاهده نمايد.

همچنين توسط اين وسيله پزشك مي تواندا ز بافت مجراي تنفسي نمونه برداري كند.(به تشخيص مشكل شما كمك خواهد كرد)و يا اجسام خارجي و يا ترشحات موجود در مجراي تنفسي را خارج سازد.

 

ساعت فعاليت بخش/واحد:

 

روز سه شنبه  و چهارشنبه 

 

تجهيزات تخصصي بخش/واحد:

دستگاه برونكوسكوپي

 

پزشكان / همكاران متخصص شاغل در بخش:

-آقاي دكتر  مهديا  غلام نژاد     فوق تخصص ريه