بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

هيات مديره

آزمايشي