بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بازدید یکی از معاونان دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از بیمارستان امید

ارائه شده توسط : علی

بازدید یکی از معاونان دکتر جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور از بیمارستان امید