بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

آمادگي براي سونوگرافي

مراجعه کننده گرامی :

در زمان تعیین شده جهت امور پذیرش در مرکز حضور بهم رسانید.

¨ سونوی کلیه،مجاری ادراری ،مثانه و رحم و تخمدان: فقط آب خورده و مثانه پر باشد.

¨ سونوگرافی از ناحیه سینه ها و زیر بغل: پوشیدن لباس گشاد، راحت و جلو باز که به راحتی بتوان آن را باز کرد. استحمام و عدم استفاده از مواد معطر الزم است. به همراه داشتن ماموگرافی برای خانمهای سنین باالی 53 سال و مدارک قبلی در این زمینه

¨ سونوی بارداری: مادران باردار زیر سه ماه با مثانه پر و برای ماههای باالتر نیازی به پربودن مثانه نیست.

¨ سونوی کبد و کیسه صفرا و شکم و لگن :

  • 8 ساعت قبل نباید غذا بخورد و نباید مایعات )غیر از آب( بنوشد.
  • دوساعت قبل از سونوگرافی یک لیتر آب معادل 4 لیوان آب میل کند تا مثانه پر باشد و بیمار تا بعد از انجام سونوگرافی نباید ادرار کند.
  • پوشیدن لباس گشاد، راحت و جلو باز که به راحتی بتوان آن را باز کرد.
  • استحمام و عدم استفاده از مواد معطر الزم است.

¨ سونوی بیوفیزیکال بارداری) NT ان تی) : همراه داشتن یک خوراکی شیرین که 53 دقیقه قبل از سونوگرافی میل نمایید. ¨ سونوگرافی واژینال: معموال با مثانه خالی انجام میگیرد.

¨ سونوی داپلر کلیه : ساعت 58 روز قبل سوپ سبک میل نمایید و 53 دقیقه بعد از صرف سوپ، یک شیشه روغن کرچک میل نمایید. افرادی که وزن باالی 83 کیلوگرم و یبوست دارند، از 2 شیشه روغن کرچک استفاده نمایند. پساز استفاده از روغن کرچک 53 قرص دایمتیکون ) هر دوساعت دو عدد قرص جویدنی( مصرف نمایید. تا ساعت 24 فقط آب و مایعات ولرم مصرف نمایید. مصرف داروهای مورد نیاز تا ساعت 24 مانعی ندارد. روده ها باید خالی باشد. حدودا 6 الی 8 ساعت قبل از انجام سونوگرافی به صورت کامل ناشتا باشید.

سونوگرافی - rcr