بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

كشيدن مايع ريه

 ريه های ما توسط دو پرده نازك احاطه شده اند كه به آن پرده های جنب گفته مي شود،بين اين دولايه فضايي وجود دارد به نام فضای جنب و مقدار كمي مايع(مايع جنب) در اين فضا وجوددارد كه در بعضي بيماری ها ميزان اين مايع افزايش مي يابد و باعث تنگي نفس مي شود. گاهي در اين محل ميكروب ها تجمع مي يابندو باعث ايجاد عفونت مي گردند.

خارج كردن اين مايع كه هدف از آن مي تواند هم درماني هم تشخيصي باشد را اصطلاحا توراسنتز مي نامند.

کشیدن مایع پرده جنب در موارد زیر به کار می رود:

خارج ساختن مايع يا هوا از فضای جنبي(فضای بين دو پرده)جهت كاهش فشار و بهبود تنفس بيمار.

گرفتن مايع جهت بررسي های آزمايشگاهي بررسي از لحاظ عفونت يا وجود سلول های سرطاني و...

نمونه برداری از بافت ها يا بيوپسي

تجويز دارو از طريق فضای جنبي

روش انجام کار:

در اين روش پس از گرفتن رضايت نامه عمل از بيمار و تهيه عكس راديولوژی از ريه فرد بيمار را در وضعيت كاملا راحتي به شكل نشسته جهت دسترسي راحت تر به قسمت تحتاني ريه قرار مي دهند.

براي انجام این کار بیمار می تواند به یكی از3 حالت زير قرار بگيرد

بيمارروی لبه تخت بنشيند به شكلي كه سرروی ميز پايين تخت روی بالش كوچكي قرارگرفته باشد و دست و پا مورد حمايت قرارگيرد.

بيمار روی يك صندلي برعكس نشسته و سر و بازوها پشت صندلي قراربگيرد.

اگربيمارقادربه نشستن نيست به سمت پهلو، روی بخشي كه آزمايش انجام نمي گيرد، قرار بگيرد.

پس از بررسي بيمار از لحاظ اينكه به داروی بيحسي موضعي حساسيت نداشته باشد و دادن يك داروی آرامبخش درصورت لزوم، پزشك با استفاده از يك سوزن بلند و مخصوص اقدام به كشيدن مايع از فضای جنب(بين دوپرده احاطه كننده ريه) مي كند.

نكاتی که بیمار باید بداند:

اگر نسبت به داروهای بي حسي حساسيت داريد حتما آن رابه تيم درمان اطلاع دهيد.

در طول عمل آرامش خودراحفظ كرده و بي حركت بمانيد.

ممكن است حين تزريق داروی بيحسي احساس سرما و فشار در محل بكنيد.

هنگام انجام عمل از سرفه كردن پرهيز كنيد تا باعث جابه جايي سوزن و آسيب به بافت های ريه شود.

محل انجام عمل بايد كاملا برهنه باشد.

اين عمل به صورت استريل انجام مي گيرد لذا درهنگام انجام عمل از تماس با ناحيه مورد نظر اجتناب كنيد.

پس از خارج نمودن سوزن پانسماني درمحل خروج سوزن قرارداده مي شود كه به توقف خونريزی كمك مي كندو از ورود هوا به حفره جنب جلوگيری مي كند. پس از انجام عمل دربستراستراحت نماييد.

پس از انجام عمل موارد زير را حتماً به پرستار يا تيم درماني خبردهيد:

Ü تنگي نفس

Ü سرگيجه

Ü احساس گرفتگي درناحيه قفسه سينه

Ü حالت ضعف

Ü سرفه غيرقابل كنترل

Ü خلط خوني

توجه:

اين يك روش تشخيصي بي خطر است وعوارض جدی يا تهديد كننده زندگي آن خيلي كم است.

خطرات مربوط به اين عمل جراحي شامل:

اين يك روش تشخيصي بي خطر است وعوارض جدی يا تهديد كننده زندگي آن خيلي كم است

عوارض رایج:

1.جمع شدگي ريه : اين عارضه ممكن است نياز به سوند سينه داشته باشد، تا ريه به جای اول خود برگردد . در اين صورت نياز خواهد بود فرد مدت طولاتي در بيمارستان بستری گردد.

2.سرفه

3.غش و ضعف

4.متعاقب كشيده شدن مايع يا هوا ممكن است مايع در ريه تجمع يابد در اين صورت احساس كوتاهي تنفس خواهيد نمود.

5.درد: احتمال وقوع اين عارضه زياد است چنانچه نمونه برداری از بستر جنب انجام گيرد كه اين مسأله با دارو كنترل خواهد شد.

عوارض خیلی نادر:

1.خونريزی در فضای بين ريه ها و دنده ها : در صورتي كه بيوپسي بستر جنب انجام شود احتمال بروز اين عارضه بيش تر است.

2.ورود سوزن ممكن است به اعضای مجاور صدمه بزند برای مثال كبد يا طحال

منبع : / https://www.mayoclinic.org

آب آوردن ریه( پلورال افیوژن)