بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

بيماري عروق كرونر قلب

يك بيماري است كه در آن ماده اي مومي مانند بنام پلاكت در داخل عروق كرونر قلب به تدريج ساخته مي شود. شريان هاي قلب،وظيفه انتقال خون غني از اكسيژن را به عضله قلب بر عهده دارد.

اما هنگاميكه اين پلاكتها در طول ساليان طولاني در شريان ها ساخته مي شود،موجب انسداد راه خونرساني به قلب شده و به اصطلاح فرد دچار بيماري عروق كرونر قلب مي شود.

در صورت پارگي پلاك،يك لخته خون روي آن تشكيل مي شود،كه مي تواند از جريان خون در شريان كرونر جلوگيري كند.در اين هنگام فرد دچار آنژين صدري و يا حمله قلبي و بدنبال آن نارسايي قلبي مي شود.

آنژين صدري درد قفسه سينه و احساس ناراحتي در سينه است.اين درد احساس فشرده شدن دارد و مي تواتد به بازو ،پشت و فك سرايت كند.گاهي بيماران اين درد را با درد سوء هاضمه اشتباه مي گيرند.علائم آنژين صدري نيز مي تواند مانند حمله قلبي باشد.

علائم:

درد قفسه ي سينه(شايعترين علامت)

تنگي نفس

تهوع ،استفراغ،سرگيجه،تعريق سرد

علل ايجاد بيماري عروق كرونري قلب:

سيگار كشيدن

مقادير بالاي چربي و كلسترول خون

فشارخون بالا

ديابت

سن بالا

عوامل ژنيتيكي يا سبك زندگي

اضافه وزن و چاقي

عدم فعاليت بدني

درمان :

تغيير سبك زندگي(رژيم غذايي،حفظ وزن متعادل،مديريت استرس و هيجان،فعاليت بدني و ورزش)

دارودرماني

جراحي قلب

بازتواني

رژيم غذايي سالم بيماران قلبي:

ماهي داروي جهاني قلب مي باشد،از بيماريهاي قلب جلوگيري ميكند و سطح تري گليسيريد را پايين مي آورد.

چربيهاي غيراشباع مانند روغنهاي مايع گياهي مثل ذرت،آفتابگردان،سويا،زيتون،كنجد براي سلامت قلب شما مفيد است.

غذاهاي روزانه را بصورت آب پز،بخارپز و كبابي مصرف كنيد و از مصرف غذاهاي سرخ شده و فست فودها خودداري كنيد.

سعي كنيد از مواد غذايي فيبر دار مانند سبزبجات(كدو،گوجه فرنگي،هويج،سبزيهاي با برگ) ،حبوبات(لوبيا ،عدس،ماش،لپه) ،غلات سبوس دار(گندم و جو) و ميوه جات تا حد امكان بيشتر استفاده كنيد.

چربيهاي اشباع مانند روغن مارگارين،كره روغن جامد،پيه از رژيم غذايي حذف كنيد.

از مصرف گوشت قرمز،جگر،قلوه،و فراورده هاي گوشتي مانند سوسيس و كالباس خودداري كنيد.

نكات ورزشي بسيار مهم در بيماران قلبي:

بهترين ورزش براي بيماران قلبي،پياده روي است،روزانه حدود 30 تا 45 دقيقه پياده روي داشته باشيد.

شدت ورزش نبايد به حدي باشد كه شما را دچار خستگي،تنگي نفس،درد قفسه سينه و سرگيجه كند.

از ورزش در آب و هواي بسيار گرم و مربوط پرهيز شود.

هميشه بيمار قلبي بليد قرص نيتروگليسيرين زير زباني به همراه داشته باشد.

علائم و نشانه هاي هشدار كه بايد سريعا به پزشك مراجعه كنيد:

درد قفسه سينه ،در صورت فعاليت ،فعاليت خود را قطع كنيد.

تنگي نفس بخصوص در هنگام فعاليت

سردرد شديد و گيجي

كاهش يا افزايش زياد فشار خون

ﺳﻨﺪرم ﺣﺎد ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ (ACS) ﭼﯿﺴﺖ؟

ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎري اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺎده اي ﻣﻮﻣﯽ ﺷﮑﻞ ﺑﻪ ﻧـﺎم ﭘﻼك در داﺧﻞ ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ﺑﻪ ﺗﺪرﯾـﺞ ﺳـﺎﺧـﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎي ﻗﻠﺐ ، وﻇﯿﻔﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺧﻮن ﻏﻨـﯽ از اﮐﺴﯿﮋن را ﺑﻪ ﻋﻀﻠﻪ ﻗﻠﺐ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐـﻪ اﯾﻦ ﭘﻼك ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﯿﺎن ﻃﻮﻻﻧﯽ در ﺷﺮﯾﺎن ﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘـﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد؛ ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺴﺪاد راه ﺧﻮن رﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻗﻠﺐ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻓﺮد دﭼﺎر ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ ﻣﯽ ﺷﻮد.

در ﺻﻮرت ﭘﺎرﮔﯽ ﭘﻼك، ﯾﮏ ﻟﺨﺘﻪ ﺧﻮن ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ از ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺷﺮﯾـﺎن ﮐﺮوﻧﺮ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي ﮐﻨﺪ.در اﯾﻦ ﻫﻨﮕﺎم ﻓـﺮد دﭼـﺎرآﻧـﮋﯾـﻦ ﺻﺪري و ﯾﺎ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ وﺑﺪﻧﺒﺎل آن ﻧﺎرﺳﺎﯾﯽ ﻗﻠﺒـﯽ ﻣـﯽ ﺷﻮد.

آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪري درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ و اﺣﺴﺎس ﻧـﺎراﺣـﺘـﯽ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﯿﻨﻪ اﺳﺖ. اﯾﻦ درد اﺣﺴﺎس ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺮده ﺷـﺪن دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎزوﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻓﮏ ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ. ﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران دﭼﺎر آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪري در اﺑﺘﺪا اﯾﻦ درد را ﺑـﺎ دردﻫﺎي ﻧﺎﺷﯽ از ﺳﻮء ﻫﺎﺿﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﯽ ﮔﯿﺮﻧﺪ.

ﻋﻼﺋﻢ آﻧﮋﯾﻦ ﺻﺪري ﻧﯿﺰ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺒﯿﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ. اﮔﺮ درد در اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ از ﯾﮏ اﻟﮕﻮي ﺧﺎص ﭘﯿﺮوي ﻧﻤﯽ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ ﺑﺎر ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن رخ ﻣﯿﺪﻫﺪ. اﺣﺘـﻤـﺎل اﯾﻨﮑﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ. در ﻫﺮ ﺣﺎل اﮔـﺮ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ درد ﻧﺎﺷﯽ از ﺣﻤﻠﻪ ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ آﻧـﮋﯾـﻦ ﺻﺪري اﺳﺖ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ، ﺑﻬﺘﺮ اﺳﺖ ﻓﻮرا ﺑﺎ اورژاﻧﺲ (ﺷـﻤـﺎره ﺗﻠﻔﻦ 115)ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.

ﻋﻠﻞ اﯾﺠﺎد ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗﻠﺐ:

  • ﺳﯿﮕﺎر ﮐﺸﯿﺪن
  • ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺎﻻي ﭼﺮﺑﯽ وﮐﻠﺴﺘﺮول در ﺧﻮن
  • ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ
  • دﯾﺎﺑﺖ
  • ﺳﻦ ﺑﺎﻻ
  • ﻋﻮاﻣﻞ ژﻧﺘﯿﮑﯽ و ﯾﺎ ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔﯽ
  • اﺿﺎﻓﻪ وزن ﯾﺎ ﭼﺎﻗﯽ

ﻋﻼﺋﻢ:

ﺷﺎﯾﻌﺘﺮﯾﻦ ﻋﻼﻣﺖ (درد ﻗﻔﺴﻪ ﺳﯿﻨﻪ )

درد، اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻓﺸﺮده ﺷﺪن دارد و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﻪ ﺷﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﺎزوﻫﺎ و ﺣﺘﯽ ﻓﮏ وﮔﺮدن ﺳﺮاﯾﺖ ﮐﻨﺪ

تنگي ﻧﻔﺲ

تهوع(احساس ناراحتي در معده) ،استفراغ ،سرگيجه يا غش و يا عرق سرد

برﺧـﯽ از اﻓﺮاد ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻗـﻠـﺐ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺎﯾﻊ ﺧﺎﺻﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ:

نوار قلب (ECG)

تست ورزش

اكوكارديوگرافي

معاينه فيزيكي

نتايج حاصل ازآزمايشات پزشكي

عكس از قفسه سينه (CXR)

آنژيوگرافي كرونر(اين آزمايش با استفاده از رنگي خاص و نوعي اشعه X انجام مي شودو توسط آن پزشك مي تواند داخل عروق كرونر را بررسي مي كند)

درمان:

1-تغيير دز شيوه زندگي:

رژيم غذايي سالم

حفظ وزن متعادل

مديريت استرس و هيجان

فعاليت بدني و ورزش

2-دارو درماني

3-جراحي قلب

4-بازتواني

رژيم غذايي سالم بيماران قلبي :

 ﻓﺮاورده ﻫﺎي ﻟﺒﻨﯽ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ ﯾﺎ ﮐﻢ ﭼﺮب، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﯿﺮ ﺑﺪون ﭼﺮﺑﯽ

ﻣﺎﻫﯽ ﻫﺎي ﻏﻨﯽ از اﺳﯿﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ 3، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ آزاد، ﻣﺎﻫﯽ ﺗﻦ و ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺰل آﻻ (ﺣﺪودا دو بار در هفته)

 ﻣﯿﻮه ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﯿﺐ، ﻣﻮز، ﭘﺮﺗﻘﺎل، ﮔﻼﺑﯽ و آﻟﻮ

 ﺣﺒﻮﺑﺎت، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻟﻮﺑﯿﺎ، ﻋﺪس، ﻧﺨﻮد، ﻧﺨﻮد ﺳﯿﺎه و لوبيا

 ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت، از ﻗﺒﯿﻞ ﮐﻠﻢ ﺑﺮوﮐﻠﯽ، ﮐﻠﻢ و ﻫﻮﯾﺞ

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در زﻣﯿﻨﻪ رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺎﯾﺪ از ﺧﻮردن ﻣﻮاد زﯾﺮ اﺟﺘﻨﺎب ﮐﻨﯿﺪ:

ﻣﺼﺮف زﯾﺎد ﮔﻮﺷﺖ ﻗﺮﻣﺰ وﭘﺮﭼﺮﺑﯽ

روﻏﻦ ﭘﺎﻟﻢ و روﻏﻦ ﻧﺎرﮔﯿﻞ

ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﯿﺮﯾﻦ و ﻧﻮﺷﺎﺑﻪ

ﻧﻤﮏ و ﻏﺬاﻫﺎي ﺷﻮر

ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ:

زﻧﺪﮔﯽ ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻋﺮوق ﮐﺮوﻧﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺗـﺮس، اﺿﻄﺮاب، اﻓﺴﺮدﮔﯽ و اﺳﺘﺮس ﺷﻮد. ﺑﯿﻤﺎر ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﻣﻮرد ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﯾﺎ اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات در ﺷﯿﻮه زﻧﺪﮔـﯽ ﮐﻪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﯽ اش ﻻزم اﺳﺖ، ﻧﮕﺮان ﺑﺎﺷﺪ. ﮔﻔﺘﮕﻮ ﺑـﺎ ﯾﮏ ﻣﺸﺎور ﺣﺮﻓﻪ اي و ﯾﺎ اﮔﺮ اﺣﺴﺎس اﻓﺴﺮدﮔﯽ وﺟـﻮد دارد، ﻣﺸﺎوره ﺗﻮﺳﻂ ﯾﮏ رواﻧﺸﻨﺎس، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺑﻬﺒـﻮد اوﺿﺎع روﺣﯽ ﺑﯿﻤﺎر ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ.

بیماری عروق کرونرقلب – کلینیک قلب دکتر ضربان