بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه
آرش تندرست

آرش تندرست

متخصص تعذیه

تخصص

متخصص تعذیه

اطللاعات تماس

info@omid.com

ساعت های حضور در بیمارستان

 مسئول تغذيه