بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

معرفي

تاریخچه اعتباربخشی (Accreditation) :

کالج جراحان امریکا توسط فرانکلین مارتین وکودمن در سال 1913راه اندازي و در سال 1917 براي اولین بار حداقل استانداردهایی را براي بیمارستان ها تنظیم نمود. در سال 1951 کالج پزشکان امریکا، انجمن بیمارستانهاي امریکا، انجمن پزشکی امریکا و انجمن پزشکی کانادا به کالج جراحان امریکا ملحق شدند و کمیته مشترك ارزیابی بیمارستان ها JCAH تشکیل شد . از سال 1987 به بعد این سازمان به عنوان کمیته مشترك اعتباربخشی سازمان هاي مراقبت بهداشتی

Accreditation of Healthcare Organizations) ( JCAHO=Joint Commission on the تغییر نام یافت. از سال 1390 نیز این مدل به عنوان جایگزین نظام ارزشیابی قدیمی ایران انتخاب شد. از سال 1392 کلیه بیمارستانها با این مدل ارزشیابی و تعیین اعتبار شدند

واحد بهبود کیفیت بيمارستان اميد اروميه پيرو ابلاغ استانداردهاي نسل سوم اعتباربخشي ملي ايران، همزمان با تاسيس بيمارستان از سال 96 شروع به کار نموده و علاوه بر استقرار و اجرای سنجه های بهبود کیفیت هماهنگی کلیه فعالیت های اعتبار بخشی در بیمارستان را نیز بر عهده دارد.

دفتر بهبود كيفيت در طبقه همكف و جنب اتاق جلسات بیمارستان واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: سيما اصغري

سمت: كارشناس بهبود كيفيت

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

  • مشاركت و هماهنگي پياده سازي و استقرار استانداردهای اعتباربخشی در بخش ها و واحدهاي مختلف بيمارستان
  • مشارکت در تدوین بيانيه رسالت بيمارستان، برنامه های استراتژیک، عملیاتی، بهبود کیفیت و ایمنی بیمار بصورت سالانه و در راستای استانداردهای اعتباربخشی
  • پایش مستمر و منظم برنامه ها با مشارکت مدیران ارشد و از طريق تحليل شاخص ها
  • مشارکت در تدوین خط مشی ها، روش هاي اجرايي و دستورالعمل های بخش­ها و واحدهای بیمارستان
  • انجام ممیزی بالینی با مشارکت صاحبان فرایند
  • مشارکت در تدوین شاخص های بیمارستان و تحلیل و پیگیری اقدامات اصلاحی در نظر گرفته شده
  • شناسایی چالش ها و مشکلات موجود در مسیر اجرای برنامه های بهبود کیفیت و ارتقای ایمنی بیمار در بیمارستان
  • استقرار نظام رسیدگی به انتقادات، پیشنهادات و شکایات بیماران، همراهان و پرسنل
  • پیگیری تشکیل کمیته های بیمارستانی و پایش مصوبات تدوین شده در کمیته ها
  • ارائه گزارشات مداوم در خصوص فعالیت­های انجام شده در راستای بهبود کیفیت خدمات به تيم رهبري و مديريت بيمارستان