بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

بهداشت حرفه اي

بهداشت حرفه اي

شاخه‌ای است از علم بهداشت و عبارتست از شناسائی، ارزیابی و کنترل عوامل زیان آور موجود در محیط کار به همراه یکسری مراقبتهای بهداشتی درمانی به منظور سالم‌سازی و حفظ سلامت نیروی کار. در واقع متخصصان در این رشته خطرهای بالقوه‌ای که در محیط کار وجود دارد را پیش بینی و شناسایی می‌کنند و در مراحل بعد به اندازه‌گیری و ارزیابی این خطرات و کنترل آنها می‌پردازند.

مهندسی بهداشت حرفه‌ای را می‌توان به طور خلاصه علم و هنر تامین سلامت در محیط‌های شغلی تعریف کرد و یک مهندس بهداشت حرفه‌ای یا متخصص سلامت شغلی کسی است که وظیفه شناسایی، ارزشیابی و حذف یا کنترل عوامل مخاطره آمیز شغلی را به عهده دارد.

واحد بهداشت حرفه اي در طبقه همكف و جنب اتاق جلسات بیمارستان واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: مهندس فاطمه عليزاده

سمت: مسئول بهداشت حرفه اي

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-     هدايت عمليات شناسايي، اندازه گيري و پايش عوامل زيان آور محيط كار در واحد ها و تعيين را هكارهاي مناسب

2-     سازماندهي و برنامه ريزي جهت دستيابي به اهداف كلي بهداشت حرفه اي بر اساس امكانات بيمارستان

3-     پايش برنامه هاي اجرا شده در واحدها و تعيين نقاط قوت و ضعف آنها

4-     سازماندهي و اجراي برنامه هاي آموزشي بهداشت حرفه اي براي كاركنان

5-     بازديد از واحدها و كنترل و ارزيابي وضعيت بهداشتي و ايمني آنها مطابق با چك ليست مربوطه

6-     نظارت برانجام فرايندهاي بهداشت حرفه اي در واحد ها

7-     پيشگيري و كنترل عوامل زيان‌آور محيط كار با توجه به استانداردهاي موجود