بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

تغذيه باليني

تغذيه باليني

تغذیه بالینی شاخه ای از رشته علوم تغذیه است که هدف آن تنظیم رژیم های غذایی مناسب و مشاوره تغذیه ای صحیح به بیماران در بیمارستان ها و کلینیک های بیمارستانی است.

واحد تغذيه در طبقه زيرزمين و جنب واحد آشپزخانه واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: مهندس آرش تندست

سمت: كارشناس تغذيه

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-     ساماندهي برنامه هاي مربوط به امور تغذيه و رژيم درماني بيماران

2-     جمع آوري و تحليل اطلاعات و آمار مربوط به وضعيت تغذيه بيماران

3-     ارائه نظرات مشورتي در امورتغذيه و رژيم درماني براي بيماران

4-     تهيه وتدوين برنامه هاي غذايي هفتگي / ماهانه /فصلي بيماران وكاركنان بيمارستان

5-     ساماندهي و اجراي برنامه هاي آموزشي تغذيه در سطح بيمارستان

6-     نظارت بر كليه عمليات تهيه ، نگهداري، پخت ، توزيع و مصرف غذا بر اساس اصول بهداشتي ، رژيم هاي غذايي و استانداردهاي مربوطه

7-     مطالعه و تدوين برنامه هاي مربوط به هماهنگ سازي امور تغذيه به منظور جلوگيري از بروز كمبودها ، سوءتغذيه و مشكلات ديگر تغذيه اي

8-     شركت فعال در دوره هاي كارآموزي و آموزشي جهت ارتقاي مهارت و توانمندي هاي تغذيه