بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

منابع انساني بيمارستان اميد

منابع انساني و كارگزيني

منابع انساني و کارگزینی عبارت است از فعالیت های جذب نیروی جدید، آموزش نیروها، ارزشیابی فعالیت کارکنان، ارتقا سلامت محیط کار، ایجاد انگیزه در همکاران، پاداش دادن به پرسنل و ...

واحد منابع انساني در طبقه همكف و در واحد رياست و مديريت واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: زهره رثائي

سمت: كارشناس منابع انساني

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-     برآورد کمی و کیفی نیروی انسانی و بررسی و نیازسنجی آموزشی آنان با هماهنگی مسئولین واحدها

2-     انجام اقدامات لازم در زمینه پذیرش شرکت کنندگان در دوره های آموزشی و صدور گواهینامه پس از پایان دوره

3-     ایجاد ارتباط با مراکز آموزشی در زمینه مسائل آموزشی کارکنان

4-     دریافت آخرین دستورالعمل ها در خصوص ارزشیابی ، طرح تبیین و ... کارکنان آموزش و اطلاع رسانی به مسئولین مربوطه در واحدها

5-     ابلاغ و آموزش شرح وظایف شغلی کارکنان و نظارت بر انطباق آنها با وضعیت جاری

6-     تصدی و هماهنگی کلیه امور مربوط به ارزشیابی عمومی و ارزیابی مهارت های شغلی کارکنان ، با مشارکت مسئولین واحدها

7-     گروه بندی کارکنان بر اساس امتیاز کسب شده در ارزشیابی و اعلام امتیاز کسب شده کارکنان به واحد کارگزینی جهت اقدامات مربوطه

8-     تشکیل پرونده آموزشی جهت کارکنان و بایگانی سوابق آموزشی آنان

9-     اطلاع رسانی مقررات اداری ومالی بیمارستان به کارکنان

10- تهیه آمار و اطلاعات مورد نیاز پرسنل از طریق رایانه جهت گزارش به مقام مافوق

11- برنامه ریزی در زمینه انتخاب و دعوت از استادان و مربیان و تهیه جداول زمانبندی دوره های مختلف

12- شرکت در جلسات و کارگاه های آموزشی به منظور ارتقاء دانش و مهارتهای فردی

13- ثبت فعالیت های روزانه در دفتر گزارش و تهيه و تنظيم گزارش ماهيانه جهت ارائه به مقام مافوق

14- انجام مطالعات لازم در مواردي از قبيل آموزش ، طبقه بندي مشاغل، قوانين و مقرارت استخدامي و غيره

15- رسيدگي به امور رفاه و سلامت كاركنان و ارائه آموزش هاي مرتبط

16- انجام امور مربوط به نظرسنجي و رضايت سنجي كاركنان و اخذ پيشنهادات و انتقادات آنان

17- همكاري در امر آموزش ، پژوهش و امور تحقيقاتي در زمينه شغلي