بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

ایمنی بیمار

مديريت اطلاعات سلامت

مديريت اطلاعات سلامت استفاده از فناوری اطلاعات برای سلامت و مراقبت‌های بهداشتی است، شامل مدیریت اطلاعات سلامت در تمام سیستم‌های کامپیوتری و تبادل امن اطلاعات سلامت بین مصرف‌کنندگان، تأمین‌کنندگان، پرداخت‌کنندگان و مانیتورهای کیفی است.

واحد مديريت اطلاعات سلامت در طبقه همكف و روبروي واحد فناوري اطلاعات واقع شده است.

نام و نام خانودادگي: سيد امين برجي

سمت: كارشناس مديريت اطلاعات سلامت

فعاليت هاي اين واحد شامل موارد زير است:

1-     تعیین و تنظیم آمار روزانه بخش های بستری

2-     تهیه و تنظیم آمار ماهیانه بخش های بستری و سرپایی ( پاراکینیک ها)

3-     تهیه و تنظیم و تجزیه و تحلیل کارشناسی شاخص های آماری (بصورت ادواری)و گزارش به مافوق

4-     پاسخگویی به سازمان های مختلف و واحدهای بیمارستان در مورد آمارهای درخواستی با هماهنگی مسئول مربوطه

5-     ارسال آمار به سایر مراکز بیمارستان برحسب ضرورت با هماهنگی مسئول مربوطه

6-      ثبت منظم اطلاعات

7-     پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری

8-     بایگانی آمارهای واحدهای مختلف بیمارستان

9-     جمع آوری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده و بایگانی مدارک فوت آنها

10- خارج نمودن اطلاعات بیماران ترخیص شده از فایل جاری

11- راهنمایی و کمک به کارآموزان رشته مدارک پزشکی

12- ورود اطلاعات در سامانه آمار بیمارستان به صورت ماهیانه