بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید

انجمن خیریه امید ارومیه

راهنمای طبقات

طبقه همکف:

ریاست و مدیریت – دفتر پرستاری – درمانگاههای تخصصی – پذیرش – ترخیص – بیمه گری -واحد بیماران بین الملل –واحد پيگيري امور بيماران– واحد بهبود كيفيت - واحد بهداشت محيط و حرفه اي– واحد فناوری اطلاعات – واحد مدیریت اطلاعات سلامت – بخش كموتراپی سرپایی- سالن غذاخوری- باجه بانك تجارت 

طبقه اول:

بخش داخلی – بخش جراحی عمومی – واحد آندوسكوپی و كولونوسكوپی – واحد برونكوسكوپی

طبقه دوم:

بخش انكولوژی – بخش هماتولوژي – واحد تجهیزات پزشكی

طبقه سوم:

بخش اتاق های عمل – بخش مراقبت های ویژه(ICU) – -واحد استریلیزاسیون مركزی(CSR)

طبقه زیرزمین:

اورژانس – مركز تصویربرداری (راديولوژي، سونوگرافی و سي تي اسكن)– آزمایشگاه تخصصی – بانك خون - صندوق - دفتر فني مهندسي -  بايگاني مدارك پزشكي –آشپزخانه – واحد تغذیه - رختشويخانه