×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


پزشکان بیهوشیدكتر بهزاد سينايي
متخصص بيهوشي
دكتر رامين موتاب صحيح آذر
متخصص بيهوشي
دكتر آرش طلوع مهر
متخصص بيهوشي
دكتر سحر عباس پور
متخصص بيهوشي
دكتر پرسيا اقتصاد دوست
متخصص بيهوشي
دکتر مهدی احساسات وطن
متخصص بیهوشی