×

بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی امید


ایمنی بیمار 

ايمني بيمار از نظر سازمان بهداشت جهاني ( WHO  ) نرساندن آسيب هاي احتمالي به بيمار در طول فرآيند مراقبت هاي پزشكي مي باشد،ایمنی بیمار یک دغدغه جهانی در زمینه سلامت است که بیماران را در تمامی عرصه های خدمات سلامت در کلیه کشورهای جهان اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه، متأثر می سازد به دلیل اهمیت موضوع ایمنی بیمار، برنامه بیمارستان دوستدار ایمنی توسط سازمان بهداشت جهانی با هدف آن کمک به مؤسسات درمانی برای شروع یک برنامه جامع ایمنی بیمار در کشورها در حال اجرا می باشد .

در همین راستا دفتر مدیترانه شرقی سازمان بهداشت جهانی ، برنامه بیمارستانهای دوستدار ایمنی بیمار را بر اساس استانداردهایی آغاز نموده است. استانداردهای ایمنی بیمار مجموعه ای از الزامات هستند که برای اجرای ایمنی بیمار در سطح بیمارستان حیاتی می باشند.

استانداردها در سه سطح

1 – استانداردهای الزامی که برای به رسمیت شناخته شدن بیمارستان به عنوان بیمارستان دوستدار ایمنی بیمار ضروری است

2 – استانداردهای اساسی شامل حداقل استانداردهایی هستند که بیمارستان باید برای ایمنی بیمار از آن تبعیت کند .استاندارهای اساسی جهت محک زنی داخلی برای مستند نمودن میزان پیشرفت در طی زمان حائز اهمیت می باشد .

3 – استانداردهای پیشرفته الزاماتی هستند که بیمارستان باید بسته به ظرفیت و منابع خود در جهت دستیابی به آن ها به منظور تقویت خدمات ایمن اقدام نماید

سازمان بهداشت جهاني در سومين كنفرانس ساليانه ايمني بيمار ( اكتبر 2011 ) عمده حوادث زيانبار مراقبت هاي پزشكي در كشور هاي پيشرفته و در حال توسعه را عفونت ها ، جراحي هاي غير ايمن ، تزريقات غير ضروري و غير ايمن ، دارو هاي تقلبي ، بيماريهاي منتقله از طريق خون غير ايمن عنوان نموده است .

سازمان بهداشت جهاني 9 راهكار اجرايي را به عنوان راه حل هايي براي حصول و ارتقاء ايمني بيمار ارائه نمود كه عناوين آن عبارتند از

1 – توجه به دارو هاي با نام و تلفظ مشابه جهت جلوگيري از خطاي دارويي

2 – توجه به مشخصات فردي بيمار جهت جلوگيري از خطا

3 – ارتباط موثر در زمان تحويل بيمار

4 – انجام پروسيجر صحيح در محل صحيح بدن بيمار

5 – كنترل غلظت محلول هاي الكتروليت در هنگام تزريق

6 – اطمينان از صحت دارو درماني در مراحل انتقالي ارائه خدمات

7 – اجتناب از اتصالات نادرست سوند و لوله ها

8 – استفاده صرفاً يكباره از وسايل تزريقات

9 – بهبود بهداشت دست براي جلوگيري از عفونت با مراقبت هاي سلامتي